Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR 1:1

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet som tillhandahålls av Seniortjänster i Sollentuna AB (nedan kallad Seniortjänster) till Kunden.

Tjänster

Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som särskilt avtalats skriftligen mellan Seniortjänster och kunden.

RUT-avdrag

För arbeten som medger skattereduktion där överenskommelse om reducering enligt fakturamodellen gjorts gäller följande: Betalas fakturan efter förfallodagen eller om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Seniortjänster blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Seniortjänster i efterhand rätt att kräva Kunden på motsvarande belopp.

Betalning

Betalning sker mot faktura. Vid pappersfaktura utgår en fakturaavgift på 25 kr. Betalning skall erläggas senast 15 bankdagar efter utställande av faktura.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% per år.
Seniortjänster har rätt att avbryta tjänster om Kunden har förfallna fakturor tills dessa är reglerade.

Seniortjänster äger dessutom rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.
Har parterna träffat överenskommelse om förskottsbetalning, skall sådan betalning ske senast före uppdragets genomförande har påbörjats.

Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Seniortjänster.

Varje påbörjad timme debiteras som heltimme.

Seniortjänster äger rätt att utföra kreditupplysning på Kunden innan beställd tjänst startas.

Kunden skall snarast meddela Seniortjänster om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

Avbokning

Avbokning av tjänst ska ske senast 24 timmar innan den ska utföras, annars debiteras kostnad för halva arbetstiden.

Övrigt

Kunden ansvarar för att hålla med material och redskap.
Eventuell fortsatt yrkeskontakt mellan Kunden och Senioren ska ske genom Seniortjänster i Sollentuna AB.

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats.